Pogrzeb nie jest sakramentem ale posługą wobec duszy i ciała chrześcijanina

Gdy umiera chrześcijanin staramy się  przygotować godny chrześcijański pogrzeb

składa się on z trzech części;

pierwsza  : Trumnę z ciałem zmarłego przywozimy do kościoła i w obecnosci  rodziny odmawiamy za duszę zmarłego różaniec świety,w tym czasie kapłan słucha spowiedzi świętej

druga :      Msza Święta za grzechy zmarłego

trzecia :    Odprowadzenie ciała zmarłego na wybrany cmentarz

+ w dniach poprzedzających pogrzeb modlimy się na Różańcu Świętym za duszę zmarłego w domu bądz gdy nasze warunki mieszkaniowe nie pozwalaja na to po Mszy Świetej w kościele (w naszej parafii takie modlitwy prowadzą  panie zelatorki z Żywego Różańca)

 

+ Wymagane dokumenty:

  • akt zgonu
  • jeśli udzielono umierającemu sakramentu namaszczenia w szpitalu, można przedłożyć stosowne zaśw.

Przedstawiciel rodziny, bliski zmarłego, zobowiązany jest do możliwie szybkiego zgłoszenia pogrzebu w biurze parafialnym, w celu ustalenia jego daty i godziny.Do pogrzebu poza parafią zamieszkania  potrzebna jest zgoda proboszcza  Pozostałych formalności zazwyczaj dopełnia wybrana przez rodzinę firma pogrzebowa.Ciało zmarłego (urna / trumna) możemy złożyć na dowolnym cmentarzu katolickim czy komunalnym po uzyskaniu stosownego zezwolenia administratora cmentarza.

pytania   

 

Kiedy proboszcz może odmówić katolickiego pogrzebu?

 

Kodeks prawa kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego. Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

- notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy (por. KPK, kan.751);

- osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

- inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (por. KPK, kan. 1184 § 1).

Pierwsza grupa ludzi nie budzi raczej wątpliwości. Ci, którzy porzucili wiarę chrześcijańską, dopuścili się herezji lub schizmy, postawili siebie poza Kościołem i dlatego nie mają prawa do pogrzebu kościelnego. W naszych, polskich warunkach czasami zdarzają się odejścia katolików do innych wyznań lub, jeszcze częściej, do różnego rodzaju sekt, np. do świadków Jehowy. Wówczas osoby takie pozbawiają siebie prawa do pogrzebu kościelnego. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, że ochrzczony notorycznie nie korzysta z sakramentów Kościoła (spowiedź św., Eucharystia...). Notoryczne niepraktykowanie nie jest jednak dowodem na apostazję. Duszpasterz powinien przy nadarzającej się okazji upewnić się, że człowiek ten nie chce mieć nic wspólnego z wiarą i Kościołem, np. w czasie odwiedzin kolędowych. Co więcej, powinien fakt ten odnotować w kartotece parafialnej albo, jeszcze lepiej, sporządzić dokument pisany, stwierdzający stan faktyczny podpisem zainteresowanej osoby. Bez takiego upewnienia się, duszpasterz nie ma prawa odmawiać pogrzebu, argumentując, że osoba ta nie praktykowała. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że Kościół czasami pozwala również na pogrzeb kościelny osoby z innego wyznania chrześcijańskiego. Duszpasterz może jednak w inny sposób zaznaczyć dezaprobatę Kościoła wobec tego rodzaju postępowania, np. poprzez mniej okazałą ceremonię pogrzebową czy przez odpowiednią homilię. Nie powinien jednak „karać" takiego zmarłego przez zakaz wnoszenia trumny do kościoła czy kaplicy przedpogrzebowej. Albo odmawiamy pogrzebu kościelnego, jeśli są ku temu racje, albo zgadzamy się na ten pogrzeb i wtedy powinien on być odprawiany zgodnie z miejscowym zwyczajem.

Drugą grupę stanowią ci, którzy wybrali spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej, a więc np. dla zamanifestowania swojej niewiary w zmartwychwstanie, życie wieczne itp. Ludzie ci sami wykluczyli siebie z grona członków Ludu Bożego i dlatego nie przysługuje im prawo do katolickiego pogrzebu.

Myślę, że raczej nie nastręcza trudności określenie, czy dana osoba może być włączona do jednej z dwu zaprezentowanych grup ludzi, którym nie należy urządzać pogrzebu katolickiego. Również decyzja o odmowie w takiej sytuacji nie powinna być krytycznie odebrana przez społeczeństwo. Pewne trudności mogą pojawić się jednak w odniesieniu do zmarłych, których należałoby zaliczyć do trzeciej grupy, którą chciałbym przedstawić w następnym artykule.

Kontynuując myśl, należy uzupełnić, że pogrzebu kościelnego powinni również być pozbawieni tzw. jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (por. KPK, kan. 1184 § 1).

Wiele trudności w ocenie mogą przysporzyć przypadki osób określonych ogólnie jako „jawni grzesznicy". Należy tu mieć na uwadze przede wszystkim tych, którzy jawnie i publicznie żyli w związkach niesakramentalnych czy innej formie konkubinatu oraz im podobnych nie przejmujących się zasadami moralności chrześcijańskiej, na której straży ma obowiązek stać Kościół święty.

W przypadku konkubinatu, gdy nie istniała żadna przeszkoda do zawarcia małżeństwa, sprawa wydaje się stosunkowo prosta. Zainteresowane osoby wykazują najczęściej złą wolę, nie chcąc zawrzeć prawdziwego małżeństwa. Duszpasterz posiada więc prawo do odmowy pogrzebu lub przynajmniej do odprawienia w sposób mniej uroczysty samej ceremonii.

W przypadku innego rodzaju związków niesakramentalnych sprawa się komplikuje. Zmarły, który pomimo tego, że trwał w takim związku, utrzymywał jednak kontakt z Kościołem, modlił się, a nawet miał szczerą wolę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, nie może być potraktowany jednakowo z tym wspomnianym wcześniej. Ostatecznie decyzja należy tutaj do proboszcza, który przecież najlepiej zna miejscową sytuację. W przypadku tzw. małżeństw cywilnych, jeśli osoby takie nie mogły zawrzeć ślubu kościelnego z powodu przeszkody poprzedniego węzła, nie powinno to być jedynym motywem odmowy pogrzebu kościelnego. Należałoby tutaj wziąć pod uwagę jeszcze inne, dodatkowe elementy, np. notoryczne niepraktykowanie, nieprzyjmowanie kolędy, nieuczęszczanie dzieci na lekcje religii...

Kanon 1184 § 1 podkreśla bardzo ważny element - odmawia się pogrzebu tylko wtedy, gdy dana osoba nie wyraziła przed śmiercią żadnych oznak pokuty. Sytuacja zmienia się zasadniczo, gdy ktoś przed śmiercią wyspowiadał się i otrzymał rozgrzeszenie. Do oznak pokuty można zaliczyć jednak również: prośbę o kapłana, nawet gdyby nie zdążył przybyć, ucałowanie krzyża, wzbudzenie aktu żalu, uczynienie znaku krzyża itp. O oznakach pokuty może zaświadczyć chociażby jedna wiarygodna osoba. Dlatego duszpasterz przed odmową pogrzebu powinien upewnić się, czy czasami nie było jakichkolwiek oznak pokuty.

Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować (por. KPK, kan. 1184 §2).

Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia Mszy Świętej pogrzebowej (por. KPK, kan. 1185). Nie oznacza to jednak, że nie wolno odprawiać za tego zmarłego jakiejkolwiek Mszy św. Wolno, a nawet należy odprawiać Msze św. w intencji tego zmarłego, ale nie może to być Msza św. pogrzebowa.

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na pewną konsekwencję, która powinna nam towarzyszyć w życiu codziennym. Często bywa tak, że my sami lekceważymy inne osoby, instytucje, a nawet Pana Boga, gdy jednak znajdziemy się w potrzebie, to już nie zadajemy sobie nawet pytania, czy o taką czy inną pomoc wypada prosić kogoś, kogo całe życie lekceważyliśmy. Bądźmy konsekwentni, jeśli żyjemy po katolicku, zgodnie z tym, co Kościół za Chrystusem głosi, stawiajmy wymagania, ale jeśli nasze życie nie ma nic wspólnego z moralnością chrześcijańską, odstąpmy od nieuzasadnionych żądań.

ks. BENEDYKT GLINKOWSKI dr prawa kanonicznego

 

 

 

WYPOMINKI ROCZNE 2017/2018

Ludwik Janina Michał KACZOROWSCY. Anna Mariusz BAKA. Wiesława Jan KOZŁOWSCY. Stanisława Józef ZALEWSCY // Józefa Józef DOMAGAŁA. Bronisława Franciszek CZACHAROWSCY. Stefan SMOLIŃSKI // Genowefa Anna Janina Bernadeta Daniela Józef Mikołaj KAMIŃSCY. Zofia Władysław Aleksander Jerzy OZIMKIEWICZ. Józef Antoni NIEDBALSKI. Kazimiera BRDAK. Jadwiga Danuta Edward ZALEWSCY. Ewa FILIPSKA // Elżbieta Władysław GRUBBA. Ryszard GARSTKA. Dziadkowie z obu str. // Stefan Genowefa WASILEWSCY. Zdzisław Anna Tadeusz JAROS. Genowefa DUDZINSKA // Maria Ryszard HYRA. Natalia Józef Józefa DĄBROWSCY. Zofia PRONIEWICZ. Antonina RACZYŃSKA. Krzysztof WASIAK. Franciszka Józef Teofil ZABIELSCY // Jan Franciszek Natalia Kazimierz CHADAJ. Stanisława Józef SULEJÓW // Irena Władysław RUCZYŃSCY. Agnieszka KULCZYŃSKA. Danuta STASZEWSKA. Zbigniew STYCZYŃSKI. Zmarli z rodzin STYCZYŃSKICH, RUCZYŃSKICH, ZAWOLSKICH // Franciszek Zofia RUCIŃSCY. Halina Jan Jan Mirosław ŻOŁNOWSCY, dusze pokrewne // Adolf PLUTO. Zofia Andrzej Wiktoria Grzegorz MUSZYŃSCY. Janina Eugeniusz CZYKIER. Mieczysław OSTROWSKI. Edward KISILICZYK. Małgorzata KWIEK // Władysław Ludwika Jan Stanisław KUŚ. Jadwiga Maria Gertruda Bernard Zygmunt Henryk KUCHTA. Zygmunt WĘSIERSKI. Helena Kazimierz BULCZAK. Marta Wiktor MEJER. Helena Wojciech HIRT //Bolesław Józef Stanisław Aniela Jadwiga MACHOLL. Dorota Bernard Jan Zofia URMANIN. Agnieszka Leon SIEWERT. Helena Barbara RUMPCZYK // Brygida Józef MUSIALIK. Renata Jan NOWAK. Z rodziny NOWAK MUSIALIK. Janusz RYGIELSKI // Zofia Władysław Edward Ksenia TORBA. Leokadia KOPEĆ. Julian PACAMAJ. Zdzisław NADOLSKI // Helena Wacław GRABIŃSCY. Elżbieta ŻYWICKA. Bogumiła SIEWERT // MARDZIŃSCY Henryk Zygmunt Gertruda Henryk Aleksandra. LEMIERZ Leon Helena Ginter Grażyna Czesława. BURGHARDT Anna Józef. NOWAK Franciszek Ludwika. MIKOŁAJCZYK Halina Zdzisław Mirosław. JAKUBCZAK Mateusz. GREGOROWICZ Krystyna. KUCZA Józef // Bronisława Paweł Eugeniusz Urszula Mirosław HINZ. Edward Irena Stefania STACHOWKA, zmarli z rodz. // Roman Józef BERSCY. Stefan WARSZEWSKI. Leon Józefa KUCHARSCY // Agnieszka KULCZYŃSKA, rodzice, teściowie, siostra, bratowa // Irena Eugeniusz Mirosław Maria Andrzej GRZEMPA. Anna Stanisław ŁUKASIK. Wanda BUJAK. Marek TARKA // Cecylia Kazimierz Zofia Tomasz Barbara MADEJ. Marianna Michał Ryszard CHMIELEWSCY. Jan Stefania Henryk MARSZAŁ, zmarli z rodzin SZYDŁOWSKICH, KAMIŃSKICH, MADEJ, MARSZAL, Ania Przemek Janusz Piotr Dariusz Basia Ela Edyta Ula // Mirosława Jan HEYKA. Mirosława Aleksander KĘPIŃSCY // Helena Władysław WYLOT. Kazimierz TWARDOWSKI // Henryk Henryka Piotr ŻURAWSCY. Janina Stanisław RUDOWSCY. Krzysztof KRAJEWSKI // Eugeniusz Aleksandra Maciej SZULCZYK. Rafał Antonina KOCIK. Antoni Maria STRZECHOWSKA // rodzice Anna Kazimierz, bracia dziadkowie z rodziny OLLIK SKIBA i dusze pokrewne // rodzice Anna Bolesław, Alicja Mieczysław i dziadkowie z rodz. KRUK // siostra Maria, Wojciech Tomasz Ryszard Bożena Janina Lucyna i Marian MIĘTKIEWICZ // Janina Jan Władysław Olga KALISZ. Anna Andrzej Aleksander Wacława GRZESIAK. Henryk Helena Adam HOJDA. Jan Anna BOŻEK. Tadeusz Lucjan Józefa DANKWARDT // z rodziny WOJTKOWIAKÓW, STAWSKICH, MARCINIAK, GŁOWICKICH, JUREK, ŻYWICKICH, KSIĘŻOPOLSKICH // Marianna Rozalia Stanisław GAŁĄZKA. Jan BRZOSTEK. Józefa Paweł PIÓRKOWSCY. Leokadia Franciszek KULESZA // Józef Jan MYDŁOWSKI. Janina KIERZKE. Wiesława Zdzisław POPEK. Małgorzata WASZKIEWICZ. Stanisław Lidia Jarosław. Piotr LEGEŻYŃSKI // Małgorzata Alfred Julia Tomasz Zofia Marian NOWACCY. Maria Augustyn Ryszard ŚLĄZAK. Łucja Tadeusz TOWARNICKI. Teresa Christian HRZIBEK. Teść Józef // Jerzy Helena Stanisław DUDZIŃSCY. Regina Adam Barbara HOFMAN. Stefan KOMOROWSKI. Marian LUBERA // Czesław BIELAWSKI, zmarli z rodz. BIELAWSKICH, BOROWSKICH, DUDKIEWICZÓW, MAZURKIEWICZÓW, ŻURKOWSKICH. Urszula Roman MAZURKIEWICZ // mąż Antoni, teściowie, dziadkowie z obu str., chrzestni Anna Józef, Ryszard SUSKI, za przodków //z rodziny Fajtek,Balcerzak,Nieboj,Leokadia i Władsław Fajtek,Feliks Szymikowski ,Jan Obara, Anastazja Zblewska,Helena i Bernard Bronk, Jan Lis//Kornela,Michał,Kazik,Adam,Kazimierz,Paulina,Zofia,Basia,Józef ,ks Brunon,Ks Stanisław,Ks Witold, ks Edward, zmarli kapłani i siostry zakonne, z rodziny Stańczyk, Ciepłucha ,Matynia ,Jabłońskich,Kowalskich,Boguła,Koszela,Mistrzak,Kwoka,Daskuła,Zakrzewskich,Ciepielskich,Gruczyk,Rhode,Pokora,Lewandowskich,Glaner,Witkowskich,Pałubickich

 

 

WYPOMINKI 2017/2018 KARTKA 1  str2

z rodziny ŚWITALSKICH, JARNICKICH, RYMSZA, WĄDOŁOWSKICH, BORAWSKICH, ŻURAWSKICH, BRZUCHALSKICH, ROLECKICH, DUDZIK, CIECIERSKICH, SIEDLECKICH, WIĘCASZEK, TURZYŃSKICH, KOLEŃSKICH, SKOLIMOWSKICH, GOTOWICZ, SOĆKO, MIECZNIKOWSKICH, RAWDANOWICZ, TURCZYNOWICZ, PODWÓRNYCH, MIEŃKOWSKICH, KOBIELSKICH, ZIELIŃSKICH // siostry i brat z Żywego Różańca: Danuta ŚWITALSKA, Aniela KURZAWA, Marta SZCZEPANIK, Zofia SOĆKO, Wacław PRUC // Elżbieta Antoni GRABLOWSCY, zmarli z rodz. GRABLOWSKICH, KUPC, KRÓLIKOWSKICH // Marianna Wiesław Stefania Antoni ROSIAK. Stanisława Władysław PAŁYGA, zmarli z rodziny // Czesława Czesław Rozalia Franciszek BURZYŃSCY. Marcjanna, Jan PLONA, zmarli z rodz. // Józef NIEZNAŃSKI, rodzice z obu str. // Maria Paweł HINZ. Alojzy KLANG. Klara Jan Janina Brunon GBUREK, Irena Norbert POBŁOCCY. Gabriela Józef PIOTROWICZ. Anna BUKOWSKA, zmarli z rodz. HINZ, GBUREK // Czesława Michał Czesław SIWKO. Ryszard SUDNIKIEWICZ // Marianna Józef GŁOWACCY. Maria Jan WÓJCIK. Danuta Ryszard SĘK // Józef Janina Wincenty Marianna JAGODZIŃSCY. Jan Zofia SAWICCY. Cecylia KRAŚNIK. Zofia KRUK. Elżbieta Krystyna Mieczysław ŻURAWSCY // Ireneusz RAJEWSKI. Helena Paweł JASINA. Wiesław RÓŻALSKI. Zmarli z rodz. JASINÓW, KOWALCZYKÓW // Jacek Stanisław Józefa Władysław PIOCHA. Genowefa Józef Wincentyna Wincent BOKIEJ. Stefania Piotr BARANOWSCY. Jan ZALESKI. Helena ORAŃSKA. Stanisława MILUŚ. Karol Aniela MŰLLER // Zdzisław Weronika Stanisław STANIEC. Helena Michał GAWROŃSCY. Genowefa Kazimierz ZYCHOWICZ. Elżbieta Janina Tomasz HELBIK. Wiktoria Aleksander Kazimierz Józef KANTOR. Jan Maria ADAMCZYK // Wincenty Marianna WOŹNIAK. Kazimierz PIECHOCIŃSKI // Wiktoria Metody MOSKALEWSCY. Zofia GRASMAN. Wiktor STRUMSKI. Józefa Stanisław HOSZCZARUK // Stanisława Wacław Jan ZAŁĘSKI. Franciszka Franciszek Józef RATYŃSCY, za duszę Danki oraz Haliny i jej męża // Romuald Jadwiga JAMIOŁKOWSCY. Edmund KAMIŃSKI. Jerzy ROHDE. Edward SZMUL. Zmarli z rodz. JAMIOŁKOWSKICH, KAMIŃSKICH, LASKOWSKICH // Józefa Jan JUŚKIEWICZ. Bogdan SZYMANKIEWICZ. Józef SOBISZ // Danuta Robert Cecylia KRÓLIKOWSKA. Stanisława Jan Halina BABIK. Alina HAPONOWICZ // Lucjan OLEJNICZAK. Józef. ks.Edmund MAKOWSKI. Maria SZYMCZAK. Zmarli z rodz. // Władysława MROZEWSKA, rodzice z obu str.. Siostry: Józefa Agata Łucja, bracia: Jan Stanisław Henryk. Maria BIZEWSKA. Tomasz MACIOŁEK. Ewa KREFTA. Bolesław Alina KASPERSCY // Józef, Elżbieta Józef ZAJĄC. Anna Franciszek MEDYŃSCY. Maria Alfons OHNEZORGE. Antonina Bronisław KWAŚNIEWSCY. Zmarli z rodz. // Jerzy TOPOLNIAK, z rodz.: TOPOLNIAK, MET, NITECKICH, PYTEL. Edward, Stanisława Józef KOWALCZYK. Brygida Franciszek MORACZYŃSCY //Paweł KRAŚNIK, z rodz.: ŁAGOWSKICH, ORDZIŃSKICH. Józef DYNIAK. Halina ANTONIAK // Urszula Tadeusz Hanna Leokadia Paweł BEŁDOWSCY. Stanisław Bronisław ŚWIĄTKOWSCY, z rodz. BŁASZCZUK, SZAJBLER, MUSIAŁ, BIELASZEWSKICH, SZCZĘŚNIAK, ZAPADKA // Rafał Zuzanna Genowefa Janusz Jerzy JASTRZĘBSCY.  Waldemar BIEDZIŃSK. Stefania Tadeusz Czesław Henryk Jadwiga MAGRYTA. Zmarli z rodz. LITTWIN, KOŁODZIEJCZYK // Józefa Zbigniew ĆWIKLIŃSCY. Maksymilian DĄBROWSKI, krewni i znajomi // Anna Józef Andrzej TUSIEN // Wacław Zbigniew Maria Bronisław PRUC. Mieczysław Jan Izabela Antonina Mikołaj WIERZBICCY. Jan Władysława Maria Marian Roman Waleria Katarzyna PAKOSZ // Marianna Ignacy Marian JANIK. Honorata Lucjan ZAKOŚCIELNY. Z rodz. PIECHÓW, MAJEWSKICH, BARANOWSKICH, KREFT // rodzice: Anna Antoni Elżbieta Alojzy. Babcie dziadkowie z obu str.. Z rodzin STRYN, KARSZNIA. Urszula//z rodz. KALBARCZYK, OKROJ, KUPCZAK. Irena DZIESIĄTKOWSKA i jej bracia oraz rodzice // Edwin Agnieszka PARTYKA. Henryk Bogumiła Marianna Wacław CIEŚLOWSCY. Danuta Rafał KRZYŻANOWSCY. Antoni Franciszka WOJCIECHOWSCY // rodzice Anna Jan CHROMIEC. Józefa Stanisław Teresa Józef GUGNIEWICZ.  Z rodz. GUGNIEWICZ, SZABŁOWIŃSKICH, CHROMIEC, POPIK, HUKAŁA, KULA, PRZYSZLAK, rodziców chrzestnych i dziadków z obu str.. Wiesława ANIOŁOWSKA. Barbara ZIEMIAŃSKA. Janusz MYSLIWIEC. Danuta ŚWITALSKA. Anna KURZAWA // za dusze w czyśćcu cierpiące.

WYPOMINKI 2017/2018 KARTKA 2 str 1

// Lidia Adam Anastazja Franciszek MANIA. Genowefa Jan PIETRASIK. Helena Ignacy FELSKOWSCY. Krystyna Mieczysław DRÓŻDŻ Agnieszka Władysław SOBISZ. Helena Ignacy MOSKWA // Dominika Mieczysław Piotr Tadeusz ORNATOWSCY. Irena Tomasz Wacław WOJCIESZAK. Dziadkowie: ORNATOWSCY, BARYLAK, WOJCIESZAK, BRZEZIŃSCY. Ewa MATCZAK. Halina TYL // Teresa Roman CZAPIEWSCY. Józef Franciszka PAŁUBICCY. Józef Józefa BRACA. Edmund Stefan Ewa Barbara Józef // rodzice: Albin Waleria. Elżbieta Serafina // Janina Helena Seweryn GOTOWICZ. Krystyna Jan BABIJCZUK. Krystyna Anna Stanisław HATAŁA // Feliks Feliksa Wiesław Zygmunt KOSIŃSCY. Władysław Andrzej Jerzy WoOŹNIAK. Z rodz. MICHALSKICH, WRÓBLEWSKICH // Jadwiga Władysław Helena NIZIOŁEK. Jerzy Kazimierz KĘPA. Marianna POPIELSKA. Stanisława Roman Jarosław SZUMIELEWICZ // za rodziców, męża Wojciecha, brata Jana, zmarłych z rodziny // Janina Andrzej BIEŃ. Barbara Jan STYCZYŃSCY. ks.Ryszard KRÓL. Monika PROKOPIUK. Wiesław BORYCKI // rodzice Maria Józef, brat Marian, bratowa Irena, siostrzeniec Mariusz, ojciec Krzysztof, rodzice NOWAK Paweł Genowefa // Genowefa Czesław Henryk Andrzej ROJEK. Waleria Aleksander POGORZELSCY. Helena Bolesław JEZIOREK. Leokadia Józef DĄBROWSCY // MAKOWSKI Ryszard Władysław Władysława Teresa. RADZYŃSKA Pelagia Piotr Henryk Adam. PLUSKATA Lucyna Agnieszka Mirosław. RAPALSKI Jan // Irena Mirosław i wszyscy z rodz. KAPŁOWSKICH, MĘTEL // ojciec  i syn Stanisław Stanisław, Maria PARYS. Waleria Feliks KRAWCZYK. Jadwiga Jan MĘTEL, zmarli z rodz. // Maria LEMIESZKIEWICZ. Z rodz.: GAWIŃSKICH, UŁANOWICZ, UŻDAWINIS, WOŹNIAK. Za kolegów pilotów // mąż Antoni TESSMER, rodzie, pokrewni, bracia. Ludwik MILLEBAH // Józef Maria BRUNATH. Aleksander Helena REITER. Stanisława Józef Marek BUDZISZ. Stanisław TURZYŃSKI. Mieczysław DENIZIAK. Antoni SZULC. Dziadkowie z obu str. . Rodzice chrzestni // Marianna Antoni JONAK. Karolina Władysław POLIT. Józefa Serafina Witold KUCZYŃSCY. Teofila Jan JAKIMOWICZ. Stanisław IGNATOWICZ. Dariusz MATUSZEWSKI // Marianna Albin OPOREK. Zofia Władysław DOGIELSCY. Kazimierz Mieczysław Teresa KONIECZNA. Wacław MELKAŁ. Za dziadków, krewnych znajomych przyjaciół // Kazimierz Anna Maria Bronisław Edward Tadeusz Danuta ŚWITALSKA. Z rodziny: WOJTOWICZÓW, SZYMANIUKÓW, ANDRZEJCZUKÓW, ARCISZÓW // Józef Czesław CHABEREK. Henryk GOLISZEWSKI. Anatol GOŁOWICZ. Z rodz. CHABEREK, GOLISZEWSKICH // Paweł Wanda Stanisław JEGIERSCY. Henryk KONOPACKI. Cezary ANKOWSKI. Marianna MELLER. Andrzej i dziadkowie BOROWY. Elżbieta Tadeusz PEDYNKOWSCY. Z rodz. KONOPACKICH, MACHUJSKICH, MELLERÓW. Ks.Henryk PIOTROWSKI. Alicja SIRRA //Mieczysław JAROSZ. Petronela Jan SIENKIEWICZ. Marianna LISTWOŃ. Aleksander RZEŹNIK. Natalia Feliks MICHALSCY. Z rodz. MICHALSKICH // Kazimiera Marian WIŚNIEWSCY. Katarzyna Walenty Jan WIJATA. Maria Józef STĘPIEŃ // Wacław Władysława Piotr Eugenia Jan Bogumiła Mirek Janina Zofia Bolesław SERZYSKO. Józef PIESIEWICZ. Zofia Andrzej DOROSZ. Irena Zygmunt RĄCZKA // Wanda Józef Zdzisław Michał LICIAHO. Helena Szczepan Konrad ŚWIĄTEK. Hieronim LIPIŃSKI. Elżbieta Józef KELM. Irena KUŻMA. Monika GÓRSKA // Leonarda Stanisław LENIEC. Anna Kazimierz KOLASA. Maria Antoni Jadwiga SZOT. Bronisława JEWTUCH // Józef Franciszek Władysław Józefa Maria MUSIELSCY. Kazimierz Michalina Helena KRASKO. Maria Helena SUCHOCK. Stanisława Dominik KOLENDO. Marian LUBER // Regina Józef GOŁEBIEWSCY. Janina Zygmunt KALBARCZYK. Gabriela FILIPIAK. Dziadkowie // Irena Adam CZARNOWSCY. Marian STOLTMANN // Wacław Helena Wacław JAKUBOWSCY. Władysław Kazimierz CZYŻEWSCY. Kazimierz CHYC. Felicja Jan Stefan RUTKOWSCY. Anna WIECZOREK // Pelagia Józef Albin FORMELA. Józefa KLIMEK. Teresa Józef CELMER. Józef Wawrzyniec KOZIEŁ. Tomasz DULEPA. Irena PACANOWSKA. Aleksander WOJNARSKI. Polegli za ojczyznę // Urszula TOKARCZYK. Wiktoria GOLOSZ. Z rodz. TOKARCZYK, KRAKOWSKICH // z rodz. BOGACZ // Halina Bolesław GAJEWSCY. Stanisława Franciszek Czesław KOWALSCY. Czesława Jan KARCZEWSCY. Teresa HARASTOWICZ. Dziadkowie: POPOW, GAJEWSCY, KOWALSCY, GOGOLIŃSCY // Henryk BUSZKA. Eleonora Kazimierz Grzegorz Franciszek GŁOWACCY. Anastazja Eugeniusz Kazimierz JAKIMIUK // Henryka Jan KACZMAREK. Ewa SOKOŁOWSKA. Zdzisław JARECKI // za dusze w czyśćcu cierpiące.

WYPOMINIK 2017/2018 KARTKA 2 str2

 Regina Leopold Władysława Kazimierz Jarosław GOŁĄBEK. Tadeusz Aleksandra Józef STROJECCY. Aniela Antoni KĄKOL. Janina Jerzy MACIANIS. Elżbieta Józef BACH. Genowefa Tadeusz HEBEL. Mirosława Klemens OKRÓJ. Henryk Iwan Danuta Krystian CIEROCCY. Lucyna DOBACZEWSKA // Sabina Zygmunt TESSMER. Teresa STAWOWSKA. Bożena UZDROWSKA. Irena KLUGMAN. Henryk ZBLEWSKI. Dziadkowie // Stanisława Władysław JUSZCZYK // z rodziny: KĘDZIOREK, LUBAK, BOLESTA, OSZCZĘDNA, KUBAT, SZKUDLAREK, SIENKIEWICZ // Zofia Ryszard Andrzejek PORWOŁ. Maria Kazimierz SUCHOCCY. Z rodziny: PORWOŁ, SUCHOCKICH, KOCZKO, SKONIECZNYCH, MAZUREK, DMOWSKICH, PAJEWSKICH, za krewnych i znajomych // Anna Genowefa Władysław ZADORA. Józef Maria KARPIŃSCY.  HAHN – Liczkowie PINNOCII. Małgorzata KARKOSZKA. Zbigniew TOMA. Adam JANICKI. Danusia ŚWITALSKA. Koleżanki z żywego różańca. Ks.Jan KACZKOWSKI. Rodzina KARPIŃSKICH, ZARORA // Teofila Bolesław Zofia Franciszek SZYDLIK. Anna Paweł Stefan NOWAK. Renata JESIONOWSKA. Maria Antoni CHAJDAS. Rodzina: PLISZKA, SIOK, GÓRECKICH, MYSIORSKICH, DARZNIK, SOROKA // Henryk KABAT. Rodzice. Andrzej, Roman // Maria Konrad KRUPOK. Aniela Władysław WIŚNIEWSCY. Aniela Piotr GERCZYK. Jan CHAREWICZ. Paulina KRUKOWSKA // KARCZEWSCY: Franciszek Stefan Józef Edward Maria Janina Bronisława Genowefa. ROSTEK: Ludwik Aleksandra Tadeusz Aleksander // PAPIS: Regina Helena Marianna Jan Józef Stanisław Marian. KUCHARCZYK: Marcjanna Jan Józef. RICHERT: Stefania Władysław Antoni Mieczysław Kazimierz Wojciech. RUTKOWSCY: Helena Władysław Dariusz. KMITA Jan. ZAWISZA Paweł. ŚWITALSCCY: Danuta Zbigniew. PRUC Wacław // z JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO: Felista Tadeusz Krystyna Danuta Stanisława Alicja Henryka Teresa Eugenia Irena oraz zmarłych modlących się we wspólnocie JERYCHA // Franciszka Kazimierz KAWĘCCY. Agata Antoni Julia Jan DEPTUŚ. Maria DŻENGALOWSKA. Anna POŁUBIŃSKA. Stanisław KOŁACZKIEWICZ // z rodziny: STACHYRA, DZIKOWSKICH, KASICA, KAMIŃSKICH, KRAKOWSKICH, SIUDA, SIWKA, WIŚNEWSKICH, GĘBACKICH, JAKUBIAK // Alfreda Stanisław BABIARZ. Salomea Marian KUNKA. Magdalena Franciszek KURZAWSCY. Wacław Marianna PAJĄK // Teresa Antoni DOMITRZ. Rozalia Stanisław ZIELIŃSCY, za zmarłych z rodziny // Stanisława LEWANDOWSKA. Z rodziny: LEWANDOWSKICH, DONARSKICH, BIAŁOSZEWSKICH, CZEREMUŻYŃSKICH // Jeży ŻEBROWSKI. Barbara Marian KOŁACCY. Aldona Wacław ŚWIĘCCY // Maria Jan MARKOWSCY. Janina Mieczysław WÓJCICCY. Anna Franciszek WIĘCASZEK. Maria Danusia SIWIEC. Danuta ŚWITALSKA. Jaś BISKO // z rodzin PAWŁOWSKICH, KOŁACZ, OKSANICZ, BETAŃSKICH, CICHARSKICH, RASZEWSKICH, KUBIAK, JEROSŁAWSKICH, BONK, CHYLEWSKICH, MIGAWA, STRYSZYK, OSESEK, SCHIMANKE. KOŁACZ: Grzegorz Katarzyna. OKSANICZ: Benedykt Salomea Jan Anna Aleksander. BOGUSIAK Wincenty. CICHARSCY: Stanisław Wiktoria. KUBIAK: Władysław Marianna Edward Józef Jan. JEROSŁAWSCY: Augustyn Anna. BONK: Władysław Marta Kazimierz Marta. MIGAWA: Johan Henriette. STRYSZYK: Teodor Paulina. CZYS: Władysław Agnieszka. CZYŻ: Valentin Jadwiga. SCHIMANKE Halina // STIEPANOW: Olek Waleska Aleksander. Z rodziny: WERA, CZARNOWSKICH // JARECKI Władysław. JOACHIMIAK: Tomasz Stanisława Marian Leon. PACHOŁEK: Czesława Piotr. PERNAK: Marian Władysława Ewa Felicja. GULCZYŃSCY: Czesława Franciszek Bronisław Henryk Helena // Dariusz PAJĄK. Alfreda KRÓL. Z rodziny ZBOŻYŃSKICH, PAJĄKÓW, KRÓLÓW // MAŁECCY: Leokadia Jan Marta Ryszard. GAŁĄZKA Marzena. GÓRECKA Cecylia. KLONOWSKA Halina. WŁODARCZYK: Jan Bronisława // CERANOWSCY: Gabriela Marta Józef Tadeusz. WYSOCCY: Michał Bronisława Adam. OKOŃSCY: Mikołaj Jadwiga Longina Teresa Mieczysław Ludwika Jan Józef Czesław Marta. DZIENISZ: Józef Rozalia Anna Elżbieta, żołnierze AK (Małgorzata Florian), ks.Leon-zamordowany w Dachau. KUDEREWSCY: Stanisław Irena. DĄBROWSKI: Andrzej Stanisław. CHWASTARZ Eugeniusz. Józef KIPRA. Roman TWARDOWSKI. Grzegorz KOZŁOWSKI. Danusia ŚWITALSKA. Janusz MILLER. Jadwiga KATULSKA. Ks.Janusz WITKOWSKI. Józef PIROG. Jan ŚWIERZBA. Elżbieta, Bogdan, Leszek,

Longin, Irena, Damian, Bogusław // za dusze w czyśćcu cierpiące/z rodziny Fajtek, Balcerzak i Nieboj, Feliks Szymikowski, Helena i Bernad Bronk, Anastazja Zblewska, Jan Obara, Jan Lis .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkich Świętych 

Msze Święte 9.00, 11.00, 17.00 

Cmentarze: 

Oksywie Parafialny   14,00

Oksywie Wojskowy   12.00

Obłuże Parafialny      14.30,   

Kosakowo Parafialny 12,30.

Pierwoszyno Komunalny  14.00 

TENISOWY SUKCES LSO

Dzisiaj jest

niedziela,
18 listopada 2018

(322. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

ulubiona Msza Święta

Msza Święta o 9.00

Msza Święta o 11.00

Msza Święta o 12.15

Msza Święta o 17.00


Licznik

Liczba wyświetleń:
1111826

Wyszukiwanie