Pogrzeb nie jest sakramentem ale posługą wobec duszy i ciała chrześcijanina

Gdy umiera chrześcijanin staramy się  przygotować godny chrześcijański pogrzeb

składa się on z trzech części;

pierwsza  : Trumnę z ciałem zmarłego przywozimy do kościoła i w obecnosci  rodziny odmawiamy za duszę zmarłego różaniec świety,w tym czasie kapłan słucha spowiedzi świętej

druga :      Msza Święta za grzechy zmarłego

trzecia :    Odprowadzenie ciała zmarłego na wybrany cmentarz

+ w dniach poprzedzających pogrzeb modlimy się na Różańcu Świętym za duszę zmarłego w domu bądz gdy nasze warunki mieszkaniowe nie pozwalaja na to po Mszy Świetej w kościele (w naszej parafii takie modlitwy prowadzą  panie zelatorki z Żywego Różańca)

 

+ Wymagane dokumenty:

  • akt zgonu
  • jeśli udzielono umierającemu sakramentu namaszczenia w szpitalu, można przedłożyć stosowne zaśw.

Przedstawiciel rodziny, bliski zmarłego, zobowiązany jest do możliwie szybkiego zgłoszenia pogrzebu w biurze parafialnym, w celu ustalenia jego daty i godziny.Do pogrzebu poza parafią zamieszkania  potrzebna jest zgoda proboszcza  Pozostałych formalności zazwyczaj dopełnia wybrana przez rodzinę firma pogrzebowa.Ciało zmarłego (urna / trumna) możemy złożyć na dowolnym cmentarzu katolickim czy komunalnym po uzyskaniu stosownego zezwolenia administratora cmentarza.

pytania   

 

Kiedy proboszcz może odmówić katolickiego pogrzebu?

 

Kodeks prawa kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego. Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

- notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy (por. KPK, kan.751);

- osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

- inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (por. KPK, kan. 1184 § 1).

Pierwsza grupa ludzi nie budzi raczej wątpliwości. Ci, którzy porzucili wiarę chrześcijańską, dopuścili się herezji lub schizmy, postawili siebie poza Kościołem i dlatego nie mają prawa do pogrzebu kościelnego. W naszych, polskich warunkach czasami zdarzają się odejścia katolików do innych wyznań lub, jeszcze częściej, do różnego rodzaju sekt, np. do świadków Jehowy. Wówczas osoby takie pozbawiają siebie prawa do pogrzebu kościelnego. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, że ochrzczony notorycznie nie korzysta z sakramentów Kościoła (spowiedź św., Eucharystia...). Notoryczne niepraktykowanie nie jest jednak dowodem na apostazję. Duszpasterz powinien przy nadarzającej się okazji upewnić się, że człowiek ten nie chce mieć nic wspólnego z wiarą i Kościołem, np. w czasie odwiedzin kolędowych. Co więcej, powinien fakt ten odnotować w kartotece parafialnej albo, jeszcze lepiej, sporządzić dokument pisany, stwierdzający stan faktyczny podpisem zainteresowanej osoby. Bez takiego upewnienia się, duszpasterz nie ma prawa odmawiać pogrzebu, argumentując, że osoba ta nie praktykowała. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że Kościół czasami pozwala również na pogrzeb kościelny osoby z innego wyznania chrześcijańskiego. Duszpasterz może jednak w inny sposób zaznaczyć dezaprobatę Kościoła wobec tego rodzaju postępowania, np. poprzez mniej okazałą ceremonię pogrzebową czy przez odpowiednią homilię. Nie powinien jednak „karać" takiego zmarłego przez zakaz wnoszenia trumny do kościoła czy kaplicy przedpogrzebowej. Albo odmawiamy pogrzebu kościelnego, jeśli są ku temu racje, albo zgadzamy się na ten pogrzeb i wtedy powinien on być odprawiany zgodnie z miejscowym zwyczajem.

Drugą grupę stanowią ci, którzy wybrali spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej, a więc np. dla zamanifestowania swojej niewiary w zmartwychwstanie, życie wieczne itp. Ludzie ci sami wykluczyli siebie z grona członków Ludu Bożego i dlatego nie przysługuje im prawo do katolickiego pogrzebu.

Myślę, że raczej nie nastręcza trudności określenie, czy dana osoba może być włączona do jednej z dwu zaprezentowanych grup ludzi, którym nie należy urządzać pogrzebu katolickiego. Również decyzja o odmowie w takiej sytuacji nie powinna być krytycznie odebrana przez społeczeństwo. Pewne trudności mogą pojawić się jednak w odniesieniu do zmarłych, których należałoby zaliczyć do trzeciej grupy, którą chciałbym przedstawić w następnym artykule.

Kontynuując myśl, należy uzupełnić, że pogrzebu kościelnego powinni również być pozbawieni tzw. jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (por. KPK, kan. 1184 § 1).

Wiele trudności w ocenie mogą przysporzyć przypadki osób określonych ogólnie jako „jawni grzesznicy". Należy tu mieć na uwadze przede wszystkim tych, którzy jawnie i publicznie żyli w związkach niesakramentalnych czy innej formie konkubinatu oraz im podobnych nie przejmujących się zasadami moralności chrześcijańskiej, na której straży ma obowiązek stać Kościół święty.

W przypadku konkubinatu, gdy nie istniała żadna przeszkoda do zawarcia małżeństwa, sprawa wydaje się stosunkowo prosta. Zainteresowane osoby wykazują najczęściej złą wolę, nie chcąc zawrzeć prawdziwego małżeństwa. Duszpasterz posiada więc prawo do odmowy pogrzebu lub przynajmniej do odprawienia w sposób mniej uroczysty samej ceremonii.

W przypadku innego rodzaju związków niesakramentalnych sprawa się komplikuje. Zmarły, który pomimo tego, że trwał w takim związku, utrzymywał jednak kontakt z Kościołem, modlił się, a nawet miał szczerą wolę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, nie może być potraktowany jednakowo z tym wspomnianym wcześniej. Ostatecznie decyzja należy tutaj do proboszcza, który przecież najlepiej zna miejscową sytuację. W przypadku tzw. małżeństw cywilnych, jeśli osoby takie nie mogły zawrzeć ślubu kościelnego z powodu przeszkody poprzedniego węzła, nie powinno to być jedynym motywem odmowy pogrzebu kościelnego. Należałoby tutaj wziąć pod uwagę jeszcze inne, dodatkowe elementy, np. notoryczne niepraktykowanie, nieprzyjmowanie kolędy, nieuczęszczanie dzieci na lekcje religii...

Kanon 1184 § 1 podkreśla bardzo ważny element - odmawia się pogrzebu tylko wtedy, gdy dana osoba nie wyraziła przed śmiercią żadnych oznak pokuty. Sytuacja zmienia się zasadniczo, gdy ktoś przed śmiercią wyspowiadał się i otrzymał rozgrzeszenie. Do oznak pokuty można zaliczyć jednak również: prośbę o kapłana, nawet gdyby nie zdążył przybyć, ucałowanie krzyża, wzbudzenie aktu żalu, uczynienie znaku krzyża itp. O oznakach pokuty może zaświadczyć chociażby jedna wiarygodna osoba. Dlatego duszpasterz przed odmową pogrzebu powinien upewnić się, czy czasami nie było jakichkolwiek oznak pokuty.

Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować (por. KPK, kan. 1184 §2).

Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia Mszy Świętej pogrzebowej (por. KPK, kan. 1185). Nie oznacza to jednak, że nie wolno odprawiać za tego zmarłego jakiejkolwiek Mszy św. Wolno, a nawet należy odprawiać Msze św. w intencji tego zmarłego, ale nie może to być Msza św. pogrzebowa.

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na pewną konsekwencję, która powinna nam towarzyszyć w życiu codziennym. Często bywa tak, że my sami lekceważymy inne osoby, instytucje, a nawet Pana Boga, gdy jednak znajdziemy się w potrzebie, to już nie zadajemy sobie nawet pytania, czy o taką czy inną pomoc wypada prosić kogoś, kogo całe życie lekceważyliśmy. Bądźmy konsekwentni, jeśli żyjemy po katolicku, zgodnie z tym, co Kościół za Chrystusem głosi, stawiajmy wymagania, ale jeśli nasze życie nie ma nic wspólnego z moralnością chrześcijańską, odstąpmy od nieuzasadnionych żądań.

ks. BENEDYKT GLINKOWSKI dr prawa kanonicznego

 

 

 

WYPOMINKI ROCZNE AD 2018/2019

 

Henryk KABAT, Andrzej ROMAN, rodzice z obu str. // Antoni Zofia Franciszek LASKOWSCY, Michalina Andrzej PIESZCZYK, Leokadia Stefan Jadwiga Piotr GIL, Julianna Władysław BĄCHOR, Teresa Aleksander SZKURTAT, Maria Józef DYDUCH // Ksiądz Henryk Rychert // z rodziny FAJTEK BALCERZAK NIEBOJ.  Leokadia Władysław FAJTEK. Feliks SZYMIKOWSKI. Jan OBARA. Helena Benard BRONK. Jan LIS. Anastazja ZBLEWSKA // Helena Michał GAWROŃSCY. Zdzisław Weronika Stanisław STANIEC. Aleksander Wiktoria Kazimierz KANTOR . Elżbieta Tomasz HELBIK. Genowefa ZYCHOWICZ // Stanisława LEWANDOWSKA, z rodziny LEWANDOWSKICH DONARSKICH BIAŁOSZEWSKICH CZREMUŻYŃSKICH // Zofia Ksenia Edward Władysław TORBA. Leokadia Julian KOPEĆ // z rodziny DZIKOWSKICH STACHYRA KASICA KRAKOWSKICH SIWKA // z rodzin WIŚNIEWSKICH GĘBACKICH. Michał JAKUBIAK. Kazimierz FALIŃSKI. Marta SIUDA // Marianna Wincenty Janina Józef JAGODZIŃSCY. Zofia Jan SAWICCY. Krystyna Euralia Zbigniew Mieczysław ŻURAWSCY // Michał Czesław Czesława SIWKO. Ryszard SUDNIKIEWICZ. Urszula MALESZA // Gabriela Marta Jozef Tadeusz CERANOWSCY. Michał Bronisława Adam WYSOCCY. Mikołaj Jadwiga Longina Teresa Mieczysław Ludwika Jan Józef Czesław Marta OKOŃSCCY. Józef Rozalia Anna Elżbieta DENISZÓW. Małgorzata i Florian – żołnierze AK. . ks.Leon. Stanisław Irena KUDEREWSCY. Andrzej Stanisław DĄBROWSCY. Eugeniusz Grzegorz KOZŁOWSKI. Danuta ŚWITALSKA. Janusz MILLER. Jadwiga KATULSKA. Ks.Janusz WITKOWSKI. Józef PIROG. Jan ŚWIERZB, oraz Elżbieta Bogdan Leszek Longin Irena Damian Jan //rodzice Anna Jan, z rodziny CHROMIEC. Józefa Stanisław Józef Teresa i zmarli z rodziny GUGNIEWICZ, z rodzin POPIK SZABŁOWIŃSKICH KULA HUKAŁA PRZYSZLAK. Rodziców chrzestnych i dziadków z obu str.  zmarli koleżanki i koledzy // Marianna Józef GŁOWACCY. Maria Jan WÓJCIK. Janina Ryszard SĘK // Józefa Kazimierz KOWALSCY. Joanna Szczepan Janusz RYGIELSCY. Renata NOWAK. Genowefa Kazimierz MASIARZ. Danuta Józef FOBKE. Marta Józef GRZEGOWSCY // Agnieszka KULCZYŃSKA, rodzice teściowie siostra bratowa // Bogusław STAWARZ, z rodziny STAWARZ PIĘCIAK PIETRUCHA // Antonina Bronisław KWAŚNIEWSCY. Józef ZAJĄC, zmarli z rodziny // Marta Alfons ONEZORGE. Anna Franciszek MEDYŃSCY. Elżbieta Józef ZAJĄC // Paweł JEGIERSKI. Cezary ANKOWSKI. Henryk Jacek KONOPACCY. Marek KNOWSKI. Marianna MELLER, z rodziny JEGIERSKICH KONOPACKICH MACHUJSKICH MELLER. Elżbieta PEDYNKOWSKA, ks.Henryk PIOTROWSKI // Jan Mirosława HEYKA. Aleksander Mirosława KĘPIŃSCY, rodzice z obu str. // Jerzy TOPOLNIAK, z rodz. TOPOLNIAK NITECKICH PYTEL MET // Edward Stanisława Józef KOWALCZYK, z rodz. MORACZYŃSKICH ŁAGOWSKICH ORDZIŃSKICH // Anna Józef Andrzej TUSIEN. Stefan NADER. Marian MICHTA // Bogdan SZYMANKIEWICZ, z rodz. SOBISZ JUŚKIEWICZ DENIZIAK // Wiktoria Metody MOSKALEWSCY . Juzefa Stanisław HOSZCZARUK. Zofia Halinka Kazio Henio GRASMAN. Joseph BRENDEL. Wiktor STRUMSKI // Ireneusz RAJEWSKI. Helena Paweł JASINA // Henryk Erna Stefan Sabina SZCZUPLIŃSCY, brat Stefan. Robert SZUPLIŃSKI // Salomea Marian KUNKA. Alfreda Stanisław BABIARZ. Magdalena Franciszek KURZAWSCY. Marianna Wacław PAJĄK // Antoni TESSMER, rodzice teściowie krewni, bracia Jan Franciszek. Ludwika MILEBAH // Henryk Zygmunt Aleksandra Gertruda Henryk MARDZIŃSCY. Leon Helena Ginter Grażyna Czesława LEMIERZ. Anna Józef BURGHARDT. Franciszek Ludwika Bernard NOWAK. Halina Zdzisław Mirosław MIKOŁAJCZYK. Krystyna GREGOROWICZ. Mateusz JAKÓBCZAK. Zofia Józef KUCZA // z rodz. KOSIŃSKICH KARASIŃSKICH WRÓBLEWSKICH WOŹNIAK //Czesław BIELAWSKI. Urszula Roman MAZURKIEWICZ, z rodz. BIELAWSKICH BOROWSKICH DUTKIEWICZÓW MAZURKIEWICZÓW ŻURKOWSKICH // za dziadków z obu str. męża Antoniego, teściów Heleny Antoniego Anny Józefa. Ryszard SUSKI // Barbara Jan STYCZYŃSCY. Janina Andrzej BIEŃ. ks.Ryszard KRÓL. Wiesław BORYCKI. Monika PROKOPIUK // z rodz. WERA CZARNOWSKICH STIEPANOW // Kazimierz JANUS. Tadeusz ŻĘDEŁEK. Emanuel SŁODCZYK. Józef RUBIŚ. Mieczysław ROKOSA. Jerzy GRZĄCZKOWSKI. z rodz. JANUSÓW ŻĘDEŁKÓW SŁODCZYKÓW RUBISÓW BANDUCHÓW // z rodz. GAWIŃSKICH UŁANOWICZ UŹDAWINIS. Maria LEMIESZKIEWICZ // Leokadia Marta Jan Ryszard MAŁECCY. Halina KLONOWSKA. Cecylia GÓRECKA. Bronisława Jan WŁODARCZYK // Danuta ŚWITALSKA, Anna KURZAWA, Zofia SOĆKO, Marta SZCZEPANIK, Wacław PRUC, siostry i bracia z Żywego Różańca // Józef Franciszek Józefa Maria MUSIELSCY. Michalina Kazimierz Helena KRASKO. Maria SUCHOCKA. Stanisława Dominik KOLENDO // Genowefa Jan PIETRASIK. Lidia Adam Anastazja Franciszek MANIA. Helena Ignacy FELSKOWSCY. Agnieszka Władysław SOBISZ. Krystyna Mieczysław DRÓŻDŻ // za rodziców, dziadków, męża, brata i zmarłych z rodziny // Sabina Zygmunt TESSMER. Dziadkowie MARSZEWSCY HEBEL ZBLEWSCY TESSMER. Teresa STAWOWSKA. Irena KLUGMAN. Henryk ZBLEWSKI. Bożena UZDROWSKA. Katarzyna FIGIELEK // Romuald JAMIOŁKOWSKI. Jadwiga LIS. Edmund KAMIŃSKI. Edward SZMUL. Jerzy ROHDE. Stanisław LASKOWSKI. Wacława ZARZYCKA, zmarli z rodz. KAMIŃSKICH JAMIOŁKOWSKICH LASKOWSKICH // Genowefa Mieczysław JAROSZ. Jan Petronela SIENKIEWICZ. Marianna LISTWOŃ. Aleksander RZEŹNIK // Bronisława Paweł Eugeniusz HINZ. Stefania STACHOWSKA, zmarli z rodziny // Anna Andrzej Aleksander Wacława GRZESIAK. Tadeusz Józefa Lucjan DANKWARDT // Janina Jan Władysław Olga KALISZ. Henryk Helena Adam CHOJDA. Anna Jan Mateusz BOŻEK // rodzice Maria Józef. brat Marian. Bratowa Irena. Siostrzeniec Mariusz. Ojciec Krzysztof // Cecylia Kazimierz Zofia Tomasz Barbara MADEJ. Marianna Michał Ryszard CHMIELEWSCY. Pradziadkowie SZYDŁOWSCY. Henryk Stefania Jan Hanna Krystyna MARSZAŁ. Mariusz Piotr Janusz Przemek Ania Dariusz Gienia Ela // Rafał Zuzanna Genowefa Mieczysław Maria Jerzy Waldemar JASTRZĘBSCY. Tadeusz Stefania Czesław Henryk Jadwiga MAGRYTA, dziadkowie z obu str. // Helena Stanisław KALBARCZYK. Weronika Grzegorz OKROJ. z rodz. KUPCZAK OKROJ KALBARCZYK. Irena DZIESIĄTKOWSKA // Andrzej OGRODNIK. Elżbieta Klara Felicjan CIEPLIŃSCY. Zdzisława ROGADZEWSKA. Stanisław KACZMAREK // Stanisława Władysław JUSZCZYK // Alojzy KLANG. Jan Klara GBUREK. Norbert Irena POBŁOCCY. Paweł Maria HINZ. Józef Gabriela PIOTROWICZ. z rodz. GBUREK KLANG HINZ // Melania Zbigniew WRONA. Marianna Stanisław GAZARKIEWICZ. Danuta Kazimiera Józef TARTAS // Jan Agata BRZOSTEK. Marianna GAŁĄZKA. dziadkowie KULESZA BRZOSTEK GAŁĄZKA PIÓRKOWSCY // Genowefa Anna Janina Daniela Bernadeta Józef  Mikołaj Tadeusz KAMIŃSCY. Zofia Władysław Jerzy Aleksander OZIMKIEWICZ. Ewa FILIPSKA. Kazimiera BRDAK. Danuta Jadwiga Edward ZALEWSCY. Janina Jan KALINOWSCY. Antoni Józef NIEDBALSCY // Henryk BUSZKA, rodzice brat Anastazja Franciszek Eugeniusz GŁOWACCY. Kazimierz JAKIMIUK // Elżbieta Władysław GRUBBA. Ryszard GARSTKA. Dziadkowie z ob. str. // Kazimierz Jerzy KĘPA. Marianna POPIELSKA. Władysław Helena Jadwiga NIZIOŁEK. Roman Stanisława Jarosław SZUMIELEWICZ // Maria Helena Ignacy OSZCZĘDA. Jan Bolesława KĘDZIOREK. Weronika Władysław LUBAK. Wiktoria Florian BOLESTA. Jerzy SZCZUDLAREK // Irena Eugeniusz Mirosław GRZOMPA. Anna Stanisław ŁUKASIK. Wanda BUJAK. Marek TARKA // Dominika Mieczysław Tadeusz Piotr ORNATOWSCY. Irena Tomasz Wacław WOJCIESZAK. dziadkowie WOJCIESZAK ORNATOWSCY BARYLAK BRZEZIŃSCY. Halina TYL. Ewa MATCZAK. ks.Karol MAZURKIEWICZ // z rodziny KUŚ KUCHTA MAJER BULCZAK HIRT CZARNIK WĘSIERSKICH RUSINEK NOWAK SZYDLIK // Teresa Antoni DOMITRZ. Rozalia Stanisław ZIELIŃSCY // Małgorzata Alfred Julia Tomasz Marian Zofia NOWACCY. Maria Augustyn Ryszard ŚLĄZAK. Łucja Tadeusz TOWARNICCY. Krzysztof Teresa HRZIBEK, teść Józef // JARECKI Władysław. JOACHIMIAK Stanisława Tomasz Leon Marian. PERNAK Władysława Marian Ewa Felicja. PACHOŁEK Czesława Piotr. GULCZYŃSCY Czesława Franciszek Bronisław Henryk Helena // z rodzin PAWŁOWSKICH KOŁACZ OKSANICZ BETAŃSKICH CICHARSKICH RASZEWSKICH KUBIAK JEROSŁAWSKICH BONK CHYLEWSKICH MIGAWA STRYSZYK OSESEK SCHIMANKE. KOŁACZ Grzegorz Katarzyna. OKSANICZ Benedykt Salomea Jan Anna Aleksander.  BOGUSIAK Wincenty.  CICHARSCY Stanisław Wiktoria.  KUBIAK Władysław Marianna Edward Józef Jan.  JEROSŁAWSCY Augustyn Anna.  BONK Władysław Marta Kazimierz Marta.  MIGAWA Johan Henriette. STRYSZYK Teodor Paulina.  CZYS Władysław Agnieszka.  CZYŻ Valentin Jadwiga.  SCHIMANKE Halina // Jana Renata NOWAK. Brygida Józef MUSIALIK. Józefa Kazimierz KOWALSCY. Janusz RYGIELSKI. z rodz. MUSIALIK NOWAK // Józefa Zbigniew ĆWIKLIŃSCY. Maksymilian DĄBROWSKI, krewni i znajomi z obu str. // Janina Piotr BUSZKA. Apolonia Ignacy STOSIK. Teresa NOWAK // Irena Franciszek Józef LIPSCY. Stanisław Tadeusz Józef Karolina KAŚKÓW. Władysława PIOTROWSKA //

//   //   //

 

 Bolesław Józef Aniela Stanisław MACHOLL. Dorota Bernard Jan Bernard URMANIN. Leon Agnieszka SIEWERT. RUMPCZYK Helena. BIESZKA Anna Leon // Urszula Anna Wojciech POPEK. Lidia Stanisław Jarosław POLIT. Romuald KASZUBA. Andrzej MUSZYŃSKI // Anna Telesfor Bogumił Antonina Wojciech Monika KOBIERSCY. Krystyna Zykfryd Zenon NOWACCY // Marianna Albin Remigiusz Mieczysław OPOREK. Zofia Władysław DOGIELSCY. Wacław MELKAŁ // z rodz. KSIĘŻOPOLSKICH STAWSKICH MARCINIAK WOJTKOWIAKÓW GŁOWICKICH JUREK //Józef Maria BRUNATH. Aleksander Helena REITER. Józef Stanisława Marek BUDZISZ. Stanisław TURZYŃSKI. Mieczysław DENIZIAK. Antoni SZULC // Wacław Bogusława Maria Bronisław Zbigniew PRUC. Mieczysław Izabela Jan Antonina Mikołaj WIERZBICCY // Jan Władysława Roman Marian Waleria Maria Katarzyna PAKOSZ // Ludwik Janina Michał KACZOROWSCY. Anna Mariusz BAKA. Wiesława Jan KOZŁOWSCY. Stanisława Józef ZALEWSCY // Józefa Józef DOMAGAŁA. Stefan SMOLIŃSKI. Bronisława Franciszek CZACHAROWSCY. Bożena FALKOWSKA // Aleksander Waleria POGORZELSCY. Józef Leokadia DĄBROWSCY. Bolesław Helena JEZIOREK. Andrzej Genowefa Czesław ROJEK // Lucjan Gertruda Roman DADEJ. Elżbieta PANKAU. Adam Maciej Helena Alojzy PISKULSCY. Maria Alojzy Agata BIELIŃSCY // Eugenia Kazimierz Stanisław Janina Bogumiła Wojciech CHLEBEK // MYDŁOWSKI Józef Jan. WASZKIEWICZ Małgorzata. KIERSZYKA Janina. POPEK Zdzisław Wiesława. BALIŃSCY Bronisław Józefa // Dariusz PAJĄK. Alfreda KRÓL. z rodz. ZBOŻYŃSKICH PAJĄK KRÓL // Maria GADOMSKA, z rodz. GADOMSKICH // Barbara Marian KOŁACCY. Jerzy Maria Wincenty ŻEBROWSCY. Aldona Wacław ŚWIĘCCY. Janina Jan RUTKOWSCY. Tekla Antoni BOIKE // PAPIS Regina Helena Marianna Jan Józef Marian Stanisław Maria. KUCHARCZYK Marcjanna Jan Józef. RUTKOWSCY Helena Władysław Dariusz. RYCHETR Stefania Władysław Wojciech Mieczysław Kazimiera Antoni. KMMITA Jan. PRUC Wacław. SWITALSCY Danuta Zbigniew. WOJCIECHOWSCY Wiesława Tadeusz // Kazimierz Maria Bronisław Zofia Edward Tadeusz Anna z rodziny WOJTOWICZÓW SZYMANIUKÓW ANDRZEJCZUKÓW ARCISZÓW // Józef Pelagia Albin FORMELA. Józefa KLIMEK. Tomasz DULEPA. Józef Bronisława KOZIEŁ. Irena PACANOWSKA. Aleksander WOJNARSKI. Józef Teresa CELMER // STĘPIEŃ Maria Józef // WIŚNIEWSKA Kazimiera Marian. WIJATA Jan Katarzyna Walenty // Marian STOLTMANN. Irena Adam CZARNOWSCY // z rodz. ŚWITALSKICH JARNICKICH RYMSZA SOĆKO WĄDOŁOWSKICH BORAWSKICH ŻURAWSKICH DUDZIK BRZUCHALSKICH ROLECKICH CIECIERSKICH GOTOWICZ SIEDLECKICH WIĘCASZEKTURZYŃSKICH KOLEŃSKICH SKOLIMOWSKICH MIECZNIKOWSKICH RAWDANOWICZ TURCZYNOWICZ PODWÓRNYCH MIEŃKOWSKICH KOBIELSKICH ZIELIŃSKICH // Czesława Józef CHABEREK. Henryk GOLISZEWSKI. Anatol GAŁONICZ, z rodz. CHABERKÓW GOLISZEWSKICH // Serafina Witold KUCZYŃSCY. Teofila Jan JAKIMOWICZ. Marianna Antoni JONAK. Karolina Władysław POLIT // Jan Halina ŻOŁNOWSCY. Franciszek Zofia RUCIŃSCY // Rajmund GŁĘBOCKI. Jan Mirosław ŻOŁNOWSKI // Alicja KRAWCZYK. Stefan WASILEWSKI. Anna Tadeusz Zdzisław JAROS. Genowefa GŁOGOWSKA. Genowefa DUDZIŃSKA // Ludwik Aleksandra Tadeusz Aleksander ROSTEK // KARCZEWSCY Maria Genowefa Julia Bronisława Janina Franciszek Józef Edward Stefan // Zofia Stanisław GĄSIOROWSCY. Edmund LANGOWSKI // Jan GZELA. Franciszek WENDERSKI. Edmund LANGOWSKI. Zofia Stanisław GĄSIOROWSCY // Wacław Helena Wacław JAKUBOWSCY. Władysław Maria Kazimierz CZYŻEWSCY. Kazimierz CHYC. Felicja Jan Stanisław Stefan RUTKOWSCY // Regina Leopold Władysława Kazimierz Jarosław GOŁĄBEK. Weronika Tadeusz Aleksandra Józef STROJECCY. Aniela Antoni KONKOL. Janina Jerzy MACIANIS. Elżbieta Józef BACH. Genowefa Tadeusz HEBEL. Mirosława Klemens OKRÓJ. Henryk IWAN. Danuta Krystian CIEROCCY. Lucyna DOBACZEWSKA // Wacław Helena GRABIŃSCY. Elżbieta ŻYWIECKA. Bogumiła SIEWERT // Halina Bolesław GAJEWSCY. Stanisława Franciszek Czesław KOWALSCY. Teresa HARASTOWICZ. Dziadkowie i z rodz. POPOW GAJEWSKICH KOWALSKICH SZYPLIK MAJA GOGOLIŃSKICH KARCZEWSKICH // z rodz. TOKARCZYK KRAKOWSKICH BOGACZ. Wiktoria GOLISZ // Zygmunt Stanisław BOREK. Jan Józefa ZIELKE. Leszek Helena MANIŃSCY // Roman Józef BERSCY. Stefan WARSZEWSKI. Józefa Leon KUCHARSCY // GRZELAK Henryk Maria. HAUZER Zofia Bolesław // Jan Franciszek Natalia Kazimierz CHADAJ. Stanisława Józef Krystyna Aleksander Zdzisław Stanisław SULEJÓW // Stanisława Wacław Jan ZAŁĘSCY. Franciszka Franciszek Józef RATYŃSCY. Wanda Henryk SADKOWSCY // Urszula Leokadia Paweł Hanna Tadeusz BEŁDOWSCY. Danuta Zenon SZAJBLER. Luiza BIELASZEWSKA. Stanisław Roman Bronisław ŚWIĄTKOWSCY. Grażyna DAHL. Stanisław ZAPADKA. Barbara Władysław MUSIAŁ. Antoni Helena SZCZĘŚNIAK // Konrad Maria KRUPOK. Władysław Aniela WIŚNIEWSCY. Aniela Piotr GERCZYK. Jan CHAREWICZ. Paulina KRUKOWSKA. Janusz WANDYCZ // Elżbieta Antoni GRABLOWSCY, z rodz. GRABLOWSKICH KRÓLIKKOWSKICH KUPC // Maria Wojciech Tomasz Ryszard Bożena Janina Lucyna Marian MIĘTKIEWICZ // rodzice Anna Bolesław Alicja Mieczysław, dziadkowie KRUK // rodzice Anna Kazimierz, bracia i dziadkowie OLLIK SKIBLLIK SKIBA // Teofila Bolesław Zofia Franciszek SZYDLIK. Anna Paweł Stefan NOWAK. Renata GESIONOWSKA. Z rodz. KACZMARCZYK DARZNIK SIOK GÓRECKICH MYSIORSKICH DZICZEK BEDNARZ SOROKA PLISZKA KUŚ // Wanda Józef Zdzisław Michał LICIACHO. Helena Krystyna Szczepan Konrad ŚWIĄTEK. Elżbieta LANDECKA. Józef KELM. Hieronim LIPIŃSKI. Halina CZABAN // Wacław Władysława Piotr Jan Eugenia Bogumiła Mirek Zofia Janina SERZYSKO. Alfred TOCZKO. Jerzy OHEJ. Józef PIESIEWICZ. Zofia Andrzej DOROSZ // Leonarda Stanisław LENIEC. Anna Kazimierz KOLASA. Maria Antoni Jadwiga SZOT. Bronisława JEWTUCH // MARKOWSCY Ryszard Władysław Władysława Teresa. RADZYŃSCY Paulina Henryk Piotr Adam. PLUSKATA Lucyna Agnieszka Mirosław // RAPALSCY Daniela Jan // Zofia Ryszard Wioletta Andrzejek PORWOŁ. Maria Kazimierz SUCHOCCY. Z rodz. PORWOŁ SUCHOCKICH KOCZKO SKONIECZNYCH MAZUREK DMOWSKICH PAJEWSKICH // Kazimierz Franciszka KAWĘCCY. DEPTUŚ Jan Julia. KAWĘCCY Agata Antoni. Maria Mitre DŻENGALOWSCY. Stanisław KOŁACZKIEWICZ. Anna POŁUBIŃSKA // rodzice Anna Antoni Elżbieta Alojzy. Dziadkowie z obu str. krewni z rodz. STYN KARSZNIA. Urszula Ewa // Antoni Zofia Franciszek LASKOWSCY. Michalina Andrzej PIESZCZYK. Leokadia Stefan Jadwiga Piotr GIL. Julianna Władysław BĄCHOR. Teresa Aleksander SZKURTAT. Maria Józef DYDUCH // Henryk KABAT. Andrzej Roman, rodzice z obu str. // Władysława MROZEWSKA. Rodzice rodzeństwo z obu str. Maria BYZEWSKA. Józef FULARCZYK. Tomasz MACIOŁEK. Ewa KREFTA. Krystyna KOMAR. Alina Bolesław KASPERSCY. Lucjan OLEJNICZAK. Ewa Ludwik Maria Czesław SZYMCZAK. Janusz MACHAŁOWSKI. Ks.Edmund MAKOWSKI // Henryk Henryka Piotr ŻURAWSCY. Krzysztof KRAJEWSKI. Janina Stanisław Stanisław RUBOWSCY // Józef Julianna Ewa KREFTA. Łucja Tomasz MACIOŁEK. Władysława MROZEWSKA. Maria BYZEWSKA. Krystyna KOMAR // ZA pokrewnych, wymienionych w tych wypominkach, za cierpiących w czyśćcu, za znajomych, za pomordowanych w Piaśnicy oraz pomordowanych i poległych za ojczyznę.

 

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkich Świętych 

Msze Święte 9.00, 11.00, 17.00 

Cmentarze: 

Oksywie Parafialny   14,00

Oksywie Wojskowy   12.00

Obłuże Parafialny      14.30,   

Kosakowo Parafialny 12,30.

Pierwoszyno Komunalny  14.00 

CEREMONIARZ 2019

Dzisiaj jest

piątek,
15 listopada 2019

(319. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

ulubiona Msza Święta

Msza Święta o 9.00

Msza Święta o 11.00

Msza Święta o 12.15

Msza Święta o 17.00

Msza Święta o 20.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
1369650

Wyszukiwanie